امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


انصراف از تحصیل

انصراف از تحصیل

 
ماده 35:
ترك  تحصیل بدون كسب اجازه از دانشكده محل تحصیل ، انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف از تحصیل ، حق ادامه تحصیل ندارد.

تبصره:
در موارد استثنایی ، كه دانشجو ترك تحصیل خود را موجه می داند ، باید دلایل خود را حداقل یك ماه قبل از پایان همان نیمسال به دانشگاه ارائه دهد.
در صورت تأیید موجه بودن ترك تحصیل توسط دانشگاه، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

ماده 36:
دانشجویی كه بخواهد از تحصیل منصرف شود، باید ردخوسات انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یك بار در فاصله یك ماه از تاریخ درخواست ، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت ، حكم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و دانشجو پس از آن ، حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.

تبصره 1:
دانشجوی  منصرف از تحصیل موظف است به كلیه تعهداتی كه در دوران تحصیل سپرده است، عمل كند.

تبصره 2:
تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موكول به شركت و قبولی در آزمون سراسری بر اساس ضوابط مربوط است.
 
مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسر كاركنان دولت
ماده 37:
دانشجویی كه به عنوان همسر یكی از كاركنان دولت ، یا همسر یكی از دانشجویان بورسیه ، به عنوان همراه به خارج از كشور اعزام می شود ، می تواند با ارائه حكم مأموریت همسر و به تشخیص و تأیید شورای آموزشی دانشگاه ، علاوه بر استفاده از میزان مرخصی استحقاقی در طول دوره تحصیل تا 4 سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.
منوی سریع