امروز : سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1398
منوی سریع
 

تقویم دانشگاهی نیم سال دوم  92- 91 دانشگاه صنعتی قم

تاریخ

عنوان

ردیف

شنبه91/11/7 تادوشنبه 91/11/9

انتخاب واحد دانشجویان ( همه ورودی ها و رشته ها)

1

شنبه  91/11/14

شروع کلاس ها

2

یکشنبه 91/11/29 تا  چهارشنبه91/12/2

حذف و اضافه

3

سه شنبه  92/2/31تا چهار شنبه 92/3/1

حذف اضطراری

4

دوشنبه 92/3/13

پایان کلاس ها

5

شنبه  92/3/11 تا  چهارشنبه 92/3/22

کلاس های جبرانی و امتحانات عملی

6

یکشنبه92/3/26  تا پنج شنبه92/4/6

امتحانات پایان نیم سال

7

 

 

 

معاونت آموزشی و پژوهشی
آدرس
: قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir