امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403

مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

مرخصی تحصیلی

ماده 33 :

دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته برای دو نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند .

تبصره :

مدت مرخصی تحصیلی ، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود .

ماده 34 :

تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال ، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تسلیم گردد.

تبصره :

اداره آموزش موظف است پس از کسب نظر از گروه آموزشی زیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی ، موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتبا به وی ابلاغ نماید .

انصراف از تحصیل

ماده 35 :

ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصیل ، انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف از تحصیل ، حق ادامه تحصیل ندارد .

تبصره : در موارد استثنایی که  دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند ، باید دلایل خود را حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به به دانشگاه ارائه دهد . در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه ، آن نیمسال جزو مرخصی  تحصیلی دانشجو محسوب می شود .

ماده 36 :

دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود ، باید درخواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه  تسلیم نماید . این دانشجو فقط مجاز است برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست ، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد . پس از انقضای این مهلت ، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود . و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد .

تبصره 1 :

 دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است ، عمل کند .

تبصره 2 : 

تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری بر اساس ضوابط مربوط است .

 

منوی سریع