امروز : شنبه یکم اردیبهشت 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


پذیرش واحدهای درسی

پذیرش واحدهای درسی :

ماده 63 :

معادل سازی و پذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبلا در دانشگاه ها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند با رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز است :

  1. دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد .
  2. دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد .
  3. تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی باشد .
  4. محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی اشتراک محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس از 12 کمتر نباشد .

تبصره 1 : 

معادل سازی و پذیرفتن دروس توسط گروه های آموزشی زیربط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود .

تبصره 2 :

نمرات دروس پذیرفته از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود . ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد .

تبصره 3 :

به ازاء هر 20 واحداز درس پذیرفته شده دانشجو یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود .

ماده 64 :

دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوره های کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد ، فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود .

تبصره 1 :

تاریخ فراغت از تحصیل ، روزی است که آخرین نمره درسی دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تحویل می شود .

 تبصره 2 :

با توجه به تبصره 1 و رعایت دقیق ماده 24 ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نیمسال ، زمان خاصی را برای اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آن را فراهم سازد

ماده 65 :

میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل ، باید حداقل 12 باشد ، تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی و کارشناسی دریافت کند . در صورتی که میانگین نمرات دانشجو از 12 کمتر باشد ، چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد می تواند حداکثر تا 20 واحد درسی از درس هایی را که با نمره کمتر از 12 قبول شده است در یک نیمسال تحصیلی (در دوره کاردانی ) و دو نیمسال تحصیلی (در دوره کارشناسی ) ، مجددا انتخاب و آن درس را تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران نماید . در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت ودر محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود .

تبصره 1 :

دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علی رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نماید ، در صورتی که مقطع تحصیلی او کاردانی است ، از تحصیل محروم واخراج می شود و درصورتی که در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد پیوسته باشد ، براساس ماده 30 وتبصره آن می تواند با اخذ مدرک مقطع تحصیلی پایین تر فارغ التحصیل شود .

 

منوی سریع