امروز : چهارشنبه پنجم تیر 1398
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


حدود اختیارات دانشگاه

منوی سریع

حدود اختیارات دانشگاه  در برنامه درسی

ماده 7 :

تمام دانشگاههای موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند.

ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها ، روش تدریس ، و جا به جا كردن ریز موادر و طرح مطالب جدید در یك درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها است.

معاونت آموزشی و پژوهشی
آدرس
: قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir