امروز : شنبه بیست و هفتم شهریور 1400
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


حدود اختیارات دانشگاه

حدود اختیارات دانشگاه  در برنامه درسی

ماده 7 :

تمام دانشگاههای موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند.

ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها ، روش تدریس ، و جا به جا كردن ریز موادر و طرح مطالب جدید در یك درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها است.

منوی سریع