امروز : دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1398
منوی سریع
برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
ایام هفتهتاریخسال وردیمقاطعساعت انتخاب واحد
یکشنبه97/11/0794و ماقبل کلیه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از ساعت 08:30 تا 23:55
دوشنبه97/11/0895
سه شنبه97/11/0996
چهارشنبه97/11/1097
پنج شنبه97/11/11کلیه ورودی ها
برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
ایام هفتهتاریخسال وردیمقاطعساعت حذف و اضافه
شنبه97/11/2795و ماقبل کلیه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشداز ساعت 08:30 تا 15:30
یکشنبه97/11/2896از ساعت 08:30 تا 15:30
دوشنبه97/11/2997از ساعت 08:30 تا 15:30
برنامه زمان بندی حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
ایام هفتهتاریخسال وردیمقاطعساعت حذف و اضافه
شنبه98/02/28تمامی ورودی ها کلیه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشداز ساعت 08:30 تا 15:30
یکشنبه98/02/29تمامی ورودی ها از ساعت 08:30 تا 15:30
دوشنبه98/02/30تمامی ورودی ها از ساعت 08:30 تا 15:30

 
معاونت آموزشی و پژوهشی
آدرس
: قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir