امروز : شنبه سی ام تیر 1397
منوی سریع
برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
ایام هفتهتاریخسال وردیمقاطعساعت انتخاب واحد
یکشنبه96/11/0893و ماقبل کلیه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از ساعت 08:30 تا 23:55
دوشنبه96/11/0994
سه شنبه96/11/1095
چهارشنبه96/11/1196
پنج شنبه96/11/12کلیه ورودی ها
 
برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
ایام هفتهتاریخسال وردیمقاطعساعت حذف و اضافه
دوشنبه96/11/2393و ماقبل کلیه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشداز ساعت 07:30 تا 12:00
دوشنبه96/11/2394از ساعت 12:10 تا 18:30
سه شنبه96/11/2495از ساعت 07:30 تا 12:00
سه شنبه96/11/2496از ساعت 12:10 تا 18:30
چهارشنبه96/11/25کلیه ورودی هااز ساعت 07:30 تا 18:30

 
معاونت آموزشی و پژوهشی
آدرس
: قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir