امروز : چهارشنبه پانزدهم تیر 1401

                                                     تقویم سال 1400 و 1401

شروع ترم 14001 (شروع کلاس ها) : 1400/06/27 پایان ترم 14001 (پایان کلاس ها) : 1400/10/15
ثبت نام دانشجویان جدید الورود کارشناسی: 1400/06/22 تا 1400/06/24
ثبت نام دانشجویان جدید الورود ارشد: 1400/07/4 تا 1400/07/7
زمان انتخاب واحد ترم 14001 : از 1400/06/17 تا 1400/06/20
زمان حذف و اضافه ترم 14001 : از 1400/07/10 تا 1400/07/12
حذف اضطراری ترم 14001: از 1400/09/20 تا 1400/09/22
ارزشیابی ترم 14001 : از 1400/10/11 تا 1400/10/24
برگزاری امتحانات پایان ترم 14001 : از 1400/10/25 تا 1400/11/07

شروع ترم 14002 (شروع کلاس ها) : 1400/11/23 پایان ترم 14002 (پایان کلاس ها) : 1401/03/25
زمان انتخاب واحد ترم 14002 : از 1400/11/16 تا 1400/11/20
زمان حذف و اضافه ترم 14002 : از 1400/12/01 تا 1400/12/04
حذف اضطراری ترم 14002: از 1401/02/10 تا 1401/02/12
ارزشیابی ترم 14002 : از 1401/03/16 تا 1401/04/02
برگزاری امتحانات پایان ترم 14002 : از 1401/04/04 تا 1401/04/16

انتخاب واحد ترم اول سال تحصیلی 1400 - 1401 حذف و اضافه ترم اول سال تحصیلی 1400 - 1401
ورودی 97 و ما قبل: 1400/6/17
ساعت 9 - 23:30 ورودی 97 و ما قبل 1400/7/10
ساعت 9 - 23:30

ورودی 98 : 1400/6/18
ساعت 9 - 23:30 ورودی 98 1400/7/11
ساعت 9 - 23:30

ورودی 99 :1400/6/19
ساعت 9 - 23:30 ورودی 99 1400/7/12
ساعت 9 - 23:30

تمامی ورودی ها :1400/6/20
ساعت 9 - 23:30


انتخاب واحد ترم دوم سال تحصیلی 1400 - 1401 حذف و اضافه ترم دوم سال تحصیلی 1400 - 1401
ورودی 97 و ما قبل :1400/11/16
ساعت 9 - 13 ورودی 97 و ما قبل 1400/12/01

ورودی 98: 1400/11/17
ساعت 9 - 13 ورودی 98   1400/12/02

ورودی 99: 1400/11/18
ساعت 9 - 13 ورودی 99   1400/12/03


ورودی 1400: 1400/11/19
ساعت 9 - 13 ورودی 1400  1400/12/04

تمامی ورودی ها :1400/11/20
ساعت 9 - 13
      
 
منوی سریع