امروز : جمعه هفدهم مرداد 1399

ترم دوم سال تحصیلی 98-99 از تاریخ 1398/11/19 شروع و در تاریخ 1399/03/21  به اتمام می رسد.

امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99  در تاریخ 1399/03/31 شروع و در تاریخ 1399/04/12 به اتمام می رسد.

برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

ایام هفته

تاریخ

سال وردی

مقاطع

ساعت انتخاب واحد

یکشنبه

98/11/13

95و ماقبل

 

 

 

کلیه مقاطع تحصیلی

 

 

 

از ساعت 9 صبح تا 23:30

دوشنبه

98/11/14

96

سه شنبه

98/11/15

97

چهارشنبه

98/11/16

98

پنج شنبه

98/11/17

کلیه ورودی ها

 

 

برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

ایام هفته

تاریخ

سال وردی

مقاطع

ساعت انتخاب واحد

شنبه

98/11/26

95و ماقبل

 

 

 

کلیه مقاطع تحصیلی

 

 

 

از ساعت 9 صبح تا 23:30

یکشنبه

98/11/27

96

دوشنبه

98/11/28

97

سه شنبه

98/11/29

98

برنامه زمان بندی حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

ایام هفته

تاریخ

سال وردی

مقاطع

ساعت حذف و اضافه

شنبه

99/02/27

 تمامی ورودی ها

کلیه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

از ساعت 09:00 تا 23:00

یکشنبه

99/02/28

تمامی ورودی ها

از ساعت 09:00 تا 23:00

دوشنبه

99/02/29

تمامی ورودی ها

از ساعت 09:00 تا 23:00

 

 
 
منوی سریع