امروز : دوشنبه چهارم مهر 1401

تقویم سال 1401 و 1402

شروع ترم 14011 (شروع کلاس ها) : 1401/07/2 پایان ترم 14011 (پایان کلاس ها) : 1401/10/21

زمان انتخاب واحد ترم 14011 : از 1401/06/12 تا 1401/06/16

زمان حذف و اضافه ترم 14011 : از 1401/07/10 تا 1401/07/12

حذف اضطراری ترم 14011: از 1401/09/19 تا 1401/09/21

برگزاری امتحانات پایان ترم 14011 : از 1401/10/24 تا 1401/11/6

شروع ترم 14002 (شروع کلاس ها) : 1400/11/30 پایان ترم 14002 (پایان کلاس ها) : 1401/03/18

زمان انتخاب واحد ترم 14002 : از 1401/11/15 تا 1401/11/18

زمان حذف و اضافه ترم 14002 : از 1401/12/01 تا 1401/12/03

حذف اضطراری ترم 14002: از 1402/02/23 تا 1402/02/25

برگزاری امتحانات پایان ترم 14002 : از 1402/03/28 تا 1402/04/8 
 
منوی سریع