امروز : جمعه چهاردهم بهمن 1401
برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1402
ایام هفتهتاریخسال وردیمقاطعساعت انتخاب واحد
شنبه1401/11/1598 و ماقبل کلیه مقاطع از ساعت 08:30 تا 14
99از ساعت 14:05 تا 23:30
یکشنبه1401/11/161400از ساعت 08:30 تا 23:30
دوشنبه1401/11/171401
سه شنبه1401/11/18کلیه ورودی ها
برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1402
ایام هفتهتاریخسال وردیمقاطعساعت حذف و اضافه
دوشنبه1401/12/0199 و ما قبلکلیه مقاطعاز ساعت 08:30 تا 23:30
سه شنبه1401/12/021400از ساعت 08:30 تا 23:30
چهارشنبه1401/12/031401از ساعت 08:30 تا 23:30
برنامه زمان بندی حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1402
ایام هفتهتاریخسال وردیمقاطعساعت حذف و اضافه
شنبه1402/02/23تمامی ورودی ها کلیه مقاطعاز ساعت 08:30 تا 23:30
یکشنبه1402/02/24تمامی ورودی ها 
دوشنبه1402/02/25تمامی ورودی ها 


شروع ترم 14012 (شروع کلاس ها) : 1401/11/22 پایان ترم 14012 (پایان کلاس ها) : 1402/03/25

زمان انتخاب واحد ترم 14012 : از 1401/11/15 تا 1401/11/18

زمان حذف و اضافه ترم 14012 : از 1401/12/01 تا 1401/12/03

حذف اضطراری ترم 14012: از 1402/02/23 تا 1402/02/25

برگزاری امتحانات پایان ترم 14012 : از 1402/03/28 تا 1402/04/8 
 
منوی سریع