امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403

تعریف انتقال

ماده 38:

انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دنشجو از یك دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.

ماده 39:

انتقال دانشجو به هر یك از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد زیر:

  1. سهادت ، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوری كه وی به تشخیص مراجع قانونی ، به عنوان كفیل خانواده شناخته شود.
  2. معلولیت موثر دانشجو ، به نحوی كه به تشخیص شورای عالی پزشكی به ظور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد.
  3. ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر ، كه محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد ، به تأیید مراجع ذیربط.

تبصره1:

هر یك از موارد مذكور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره2:

برای كارمندان رسمی یا پیمانی دولت ، ارائه حكم اشتغال ضروری است. و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و سكونت او در تهران باید به تأیید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد.

تبصره 3:

در موارد استثنایی كه دانشگاه تشخیص می دهد ، چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و شوهر او نیز در شهرستان ، دانشجو باشد ، اگر رشته تحصلی دختر در شهرستان (محل تحصیل شوهر) موجود نباشد ، شوهر او می تواند به تهران منتقل شود.

تبصره 4:

به منظور توزیع دانشجویان انتقالی به تهران و جلو گیری از سرگردانی آنان در تعیین محل تحصیل،

كمیته ای در معاونت دانشجویی دو وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی به نام كمیته انتقال تشكیل می شود. این كمیته می تواند برای پذیرش دانشجوی انتقالی در هر یك از دانشگاههای تهران ، سهمیه تعیین كرده و دانشجویان انتقالی را مطابق سهمیه جایابی كند.

ماده 40:

انتقال دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات وزارت علوم تهران به شهرستانها و از شهرستانها به یكدیگر،  در یك رشته و در یك مقطع ، به شرط موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد ، بلامانع است.

ماده 41:

انتقال از دوره های شبانه به روزانه ، از دانشگاه پیام نور به دانشگاههای حضوری (اعم از روزانه و شبانه ) و از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است  ولی انتقال به عكس آن، با موافقت مبدأ و مقصد ، بلامانع است.

منوی سریع