امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


شرایط ورود و نام نویسی

شرایط ورود
شرایط نام نویسی
                                                                                         نام
نویسی

ماده 2 :

پذیرفته شدگان آزمون ورودی ، موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود . برای نامنویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند عدم مراجعه برای نامنویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون ، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد .

ماده 3 :

دانشجو موظف است در هر نیمسال ،در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ادامه تحصیل وانتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند . عدم مراجعه دانشجو برای نامنویسی بدون اطلاع و عذر موجه در یک نیمسال ، بمنزله انصراف از تحصیل است . در صورت تاخیر ویا عذر موجه ، حق انتخاب واحد وادامه تحصیل را در آن نیمسال را ندارد .

ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود .

تبصره :

 دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از نامنویسی ، با دلایل مستند ، بطور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی ، به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد .

منع تحصیل همزمان

ماده چهار :

دانشجو در یک زمان حق نامنویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته ودر هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه را نخواهد داشت در صورت تخلف ، از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص وزارت  محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذی ربط بپردازد .

تبصره :

دانشجویان ممتاز ( استعدادهای درخشان ) ، از شمول این ماده مستثنی هستند .

تعریف دانشجوی ممتاز و ضوابط اجرایی این تبصره ، توسط شورای هدایت استعداد های درخشان در آموزش عالی تعیین وابلاغ می شود .

 

منوی سریع