امروز : شنبه پنجم فروردین 1402
دروس انتخابی
 
ماده 8:
دانشگاهها می توانند در هر رشته به تشخیص گروه مربوط تعدادی از دروس مرتبط با رشته را تعیین و به عنوان دروس انتخابی به دانشجویان ارائه دهند. مشروط بر آنكه تعداد واحدها از سقف مجاز در هر رشته تجاوز نكند.


منوی سریع