امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403

تعاریف

این تعاریف كه عموما به تصویب مراجع ذیربط رسیده است مورد تأیید شورای عالی برنامه ریزی است ، بنابراین جزو لاینفك این آیین نامه است و هرنوع تغییر یا تفسیر مغایر با آن مجاز نیست

  1. دانشگاه:

به همه دانشگاه ها ، مؤسسات آموزشی عالی اعم از آموزشی و پژوهشی ، روزانه و شبانه دولتی و غیر دولتی (دانشگاه) گفته می شود.

  1. دانشكده:

دانشكده واحدی از یك دانشگاه است كه در رده خاصی از علوم فعالیت دارد. مانند دانشكده علوم ، دانشكده برق ، دانشكده الهیات و نظایر آن

  1. گروه آموزشی:

گروه آموزشی واحدی از یك دانشكده یا یك دانشگاه است ، كه در یك رشته خاص یا چند رشته متجانس فعالیت دارد مانند گروه ریاضی ، گروه معارف اسلامی و نظایر آن.

  1. گروه برنامه ریزی:

منظور از گروه برنامه ریزی یكی از گروههای نه گانه شورای عالی برنامه ریزی است كه در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری استقرار دارند.

  1. گروه آزمایشی:

منظور از گروه آزمایشی یكی از گروههای آزمایشی سازمان سنجش آموزش كشور در امتحانات سراسری دانشگاههاست ، كه داوطلبان را بر حسب رشته های انتخاب به گروههای خاص تقسیم می کند

  1. دوره:

منظور از دوره در نظام آموزش عالی ، مدت زمانی است كه دانشجو وارد دانشگاه شده و در یك رشته خاص تحصیل می كند و در آن رشته فارغ التحصیل می شود. مانند دوره كاردانی ، دوره كارشناسی و .

  1. اداره آموزش:

منظور از اداره آموزش ، یك واحد اداری در یك دانشكده یا دانشگاه است كه همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی ، انتخاب واحد ، انجام امتحانات ، جمع آوری نمرات و اعلام نتایج را بر عهده دارد.

  1. استاد:

هرعضو هیأت علمی كه مسئولیت تدریس دروس نظری یا عملی را در دانشگاه بر عهده دارد استاد نامیده می شود.

  1. رشته:

رشته یكی از شعب فرعی گروههای علمی ( علوم پزشكی ، علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی و مهندسی ، كشاورزی ، هنر ، تربیت معلم و علمی – كاربردی) است كه از لحاظ موضوع كاملا مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یك كارآیی مشخص می انجامد . درسو مشترك در دو رشته متفاوت ، نباید از 30 درصد كل واحدها در هر دو رشته تجاوز كند.

  1. گرایش:

هر یك از شعب یك رشته كه ناظر بر یك تخصص باشد ، گرایش نامیده می شود. اختلاف دروس در دو گرایش از یك رشته نباید از 7 درصد كل واحدهای رشته كمتر و از 30 درصد كل واحدها بیشتر باشد.

منوی سریع