امروز : یکشنبه سی ام اردیبهشت 1403

حذف و اضافه

ماده 17:

دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی , فقط در مهلتی کمتر از دو هفته , پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی  خود را با دو درس دیگر جا به جا نماید , مشروط بر آن که تعداد واحد های انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند .

ماده 18:

در صورت اضطرار, دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان سال نیمسال مانده , فقط یکی از درس های نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند , مشروط بر آنکه اولا غیبت دانشجو در ان درس بیش از 16/3 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاَ , تعداد واحد های باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود .

ماده 19:

حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیمسال , تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه , دانشجو قادر به ادامه تحصیل در ان نیمسال نباشد . در این صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد .

 

منوی سریع