امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


دانشجویان میهمان

دانشجوی مهمان

ماده 49 :

در مواردی که دانشجو به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد می تواند با موافقت دانشگاه های مبدا ومقصد، به عنوان دانشجوی میهمان ، به طور موقت ، برای مدت معین ، محل تحصیل خود را تغییر دهد .

ماده 50 :

 میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه ، مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدا گذرانیده باشد .

ماده 51 :

مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس به صورت تکدرس با نظر دانشگاه مبدا وموافقت دانشگاه مقصد بلا مانع است .

ماده 52 :

 هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی ، یا دو نیمسال در دوره کارشناسی ، در یک دانشگاه ، به طور تمام وقت ، به صورت مهمان تحصیل کند در هر حال نباید تعداد دروسی را که دانشجو به صورت مهمان ( چه به صورت تمام وقت چه به صورت تک درس ) در یک دانشگاه گذرانیده است ، از 40 درصد کل واحد های دوره تجاوز کند .

تبصره :

 انتخاب واحد دانشجو ، چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام وقت باید با اطلاع گروه آموزشی  دانشگاه مبدا و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد .

 ماده 53 :

واحد هایی را که دانشجوی مهمان در یک دانشگاه می گذراند ، عینا در کارنامه او در دانشگاه مبدا ثبت می شود . و نمرات آنها در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد .

ماده 54 :

مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدا صادر می شود .

منوی سریع