امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403
درس ناتمام
 
ماده 23:
در موارد اسثنایی ، نمره تمرین دبیری، كار آموزی و كارورزی ، عملیات صحرایی، كار در عرضه و دروسی كه در برنامه آموزشی مصوب توأم با پروژه ارائه می شود ، در صورتی كه به تشخیص استاد و تأیید گروه آموزشی مربوط ، تكمیل آنها در طول یك نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می گردد. نمره ناتمام باید حداكثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد
منوی سریع