امروز : چهارشنبه پنجم تیر 1398
منوی سریع
درس ناتمام
 
ماده 23:
در موارد اسثنایی ، نمره تمرین دبیری، كار آموزی و كارورزی ، عملیات صحرایی، كار در عرضه و دروسی كه در برنامه آموزشی مصوب توأم با پروژه ارائه می شود ، در صورتی كه به تشخیص استاد و تأیید گروه آموزشی مربوط ، تكمیل آنها در طول یك نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می گردد. نمره ناتمام باید حداكثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد
معاونت آموزشی و پژوهشی
آدرس
: قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir