امروز : چهارشنبه پنجم تیر 1398
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


قوانین و مقررات آموزشی

منوی سریع

حذف پزشکی فقط با شرایط ذیل در شورای آموزشی قابل طرح  می باشد.

الف)تایید استاد ودرس مبنی بر انجام تکالیف کلاسی وحضور کامل در زمان کلاسها در طول نیمسال تحصیلی .

ب)ارائه مدارک بستری وترخیص بیمارستان.

پ)درمواردی غیر از بستری بیمارستان حضور دانشجویان در زمان امتحان وتاًیید پزشک معتمد دانشگاه الزامی است .

ت)در صورت تکمیل مدارک فوق تصمیم گیری  نهایی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه میباشد.

معاونت آموزشی و پژوهشی
آدرس
: قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir