امروز : شنبه یکم اردیبهشت 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی

انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی

ماده 42:

انتقال همسر و فرزندان اعضای هیأت علمی به محل اشتغال آنها طبق ضوابط ویژه ، صورت می گیرد. و این ضوابط توسط دو وزارت  علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی تهیه و تدوین و ابلاع می شود.

منوی سریع