امروز : چهارشنبه پنجم تیر 1398
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی

منوی سریع

انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی

ماده 42:

انتقال همسر و فرزندان اعضای هیأت علمی به محل اشتغال آنها طبق ضوابط ویژه ، صورت می گیرد. و این ضوابط توسط دو وزارت  علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی تهیه و تدوین و ابلاع می شود.

معاونت آموزشی و پژوهشی
آدرس
: قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir