امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403

معاونت آموزشی و پژوهشی

اداره کلیه امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه.

مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی و پژوهشی با کمک مسئولان ذیربط.

نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی با همکاری گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه.

تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزش و پژوهش.

نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه.

تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی، شورای تحصیلات تکمیلی و شورای پژوهشی دانشگاه.

برنامه ریزی امور آموزشی، تحصیلات تکمیلی و شورای پژوهشی دانشگاه.

نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی و دوره های تخصصی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به ریاست دانشگاه.

ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی.

اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و تخصصی.

برنامه ریزی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه.

اداره و نظارت بر کلیه امور آموزشی و مقررات دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

برنامه ریزی در امور پژوهشی و فناوری و نظارت بر پایگاه اطلاع رسانی و شبکه اینترنت دانشگاه.

انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی دانشگاه.

انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه.

تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی و پژوهشی.

اداره امور واحدهای پژوهشی تابعه و وابسته دانشگاه.

همکاری با دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه ها و سایر موسسات.

همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی دانشگاه، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی.

برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب.

تهیه برنامه های پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه­ های کوتاه مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه.

منوی سریع