امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


تغییر رشته اضطراری

تغییر رشته

ماده 55:

دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع كاردانی و كارشناسی می تواند ، با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذی ربط از یك رشته به رشته دیگر در یك گروه آزمایشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهد:

  1. ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.
  2. حداقل 6/1 و حداكثر 3/2 واحدهای دوره را گذرانده باشد.
  3. نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده و در سهمیه و رشته مورد تقاضای در همان سال كمتر نباشد.
  4. با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصیل ، امكان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.

تبصره 1:

تغییر رشته دانشجویان كه به دستگاههای اجرایی خاص تعهد دارند، با رعایت كلیه شرایط این ماده و اعلام موافقت دانشگاه اجرایی ذی ربط امكان پذیر است.

تبصره 2:

تغییر رشته به رشته هایی كه در ضوابط گزینش آنها شرایط خاص پیش بینی شده است، موكول به احراز شرایط مربوط است.

تبصره 3:

دانشجو در هر یك از مقاطع تحصیلی ، تنها یك بار می تواند تغییر رشته دهد.

ماده 56:

تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح ، صورت می گیرد. در غیر این صورت، فقط از مقطع بالاتر به پایین تر ، امكان پذیر است.

ماده 57:

در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته ، دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید نامنویسی كند و پس از نام نویسی ، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد.

تبصره:

اقدام نكردن دانشجو به نام نویسی در رشته جدید در وقت معین بهمنزله انصراف از تغیی رشته تلقی می شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می شود.

ماده 58:

دروسی كه دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می شود كه به تشخصی گروه آموزشی ، با دروس رشته جدید ، اشتراك محتوایی داشته باشد و نمره هر یك از آن دروس نیز از 12 كمتر نباشد.

تبصره 1:

دروس پذیرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین كل منظور می شود ، ولی نمرات دروس پذیرفته نشده ، بدون احتساب در میانگین ، در كارنامه دانشجو باقی می ماند . در این حال ، چنانچه میانگین كل واحدهای پذیرفته نشده او كمتر از 12 باشد، جمعا به عنوان یك نیمسال مشروطی برای دانشجو در رشته جدید منظور می شود.

تبصره 2:

در صورتی كه تعداد واحدهای دروش پذیرفته نشده دانتشجو ، در حدی باشد كه امكان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل ، از وی سلب كند ، با تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی شود.

منوی سریع