امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


معاونت آموزشی و پژوهشی

 

 مهدی سلیمانی
  معاون آموزشی و پژوهشی
CV

 اهداف و عنوان برنامه ها در حوزه معاونت آموزشي
اهداف در حوزه معاونت آموزشي:

 1- ارتقاء جايگاه آموزش با كيفيت جهت افزايش كيفيت فارغ التحصيلان در كليه مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان كارشناسان، محققان و مديران آينده كشور كه از مؤلفه هاي اساسي و تعيين كننده توسعه كشور و رسيدن كشور به جايگاه بالاي علمي، اقتصادي و رفاهي مي باشد.

2- كاهش درصد دانشجويان اخراجي و فارغ التحصيلان با كيفيت پايين در راستاي افزايش راندمان، كاهش هزينه هاي تلف شده، كم شدن سرخوردگي و تبعات اجتماعي و فردي آن

3- ايجاد بستر لازم براي تحقيقات پايه اي، توسعه اي و كاربردي، با توجه به اينكه انجام رسالت دانشگاه در جهت كاربردي كردن علم منوط به توسعه تحقيقات پايه اي و تحقيقات پايه اي اساساً درگرو آموزش هاي قوي و مناسب است.

4- توسعه برنامه هاي آموزشي متنوع براي تحت پوشش قراردادن طيف وسيعتري از اقشار جامعه و امكان ارائه علوم مختلف متناسب با نيازهاي جامعه
 
رئوس و عنوان كلي برنامه ها :

در بخش ارتقاء كيفيت:

1-اصلاح و تكميل روش ارزشيابي كيفيت تدريس از طريق پردازش دقيق تر داده هاي جمع آوري شده

2-بكارگيري مكانيسم هاي جديد سنجش كيفيت در مقاطع مختلف تحصيلي

3-حفظ و تقويت فرهنگ باور به اهميت و ارزش والاي شغل معلمي در اساتيد محترم و در جهت ايفاي حقوق دانشگاه، كلاس، درس و دانشجو

4-نظارت دقيق تر بر نظم برگزاري كلاس ها، روش هاي تدريس بكارگرفته شده، استفاده از مراجع جديد و نوكردن محتوي دروس در جهت ايفاي حقوق دانشجويان

5-اجرائي شدن قوانين مربوط به شرح وظايف اعضاء هيئت علمي از جمله مصوبات هيأت امناء دانشگاه

6-مدون كردن شرح وظايف اساتيد راهنما و اتخاذ راهكارهايي براي انجام صحيح وظايف استاد راهنما به منظور نظارت دائمي بر روند آموزشي دانشجويان و جلوگيري از افت تحصيلي آنها

7-گسترش فرهنگ شاگردپروري

 در بخش افزايش راندمان آموزشي:

1- طراحي برنامه اي براي نظارت بيشتر بر روند آموزشي دانشجويان به خصوص دانشجويان ضعيف تر جهت اجتناب از مشروط شدن آنها يا افزايش تعداد مشروطي ها

2- بازنگري فعاليت هاي دفتر استعدادهاي درخشان در جهت جامع تر كردن برنامه هاي دفتر به منظور تشويق و ترغيب بيشتر دانشجويان به فعاليت هاي علمي و تحقق دو مقوله حق و تكليف در مورد استعدادهاي درخشان

3- هدفمند كردن دوره هاي تحصيلات تكميلي و به خصوص پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري

4- ارتقاء كيفيت كلاس ها و آزمايشگاههاي آموزشي و به روز كردن اين آزمايشگاهها    

5- استفاده بهتر و بيشتر از وسايل كمك آموزشي

6- سرمايه گذاري براي ايجاد آزمايشگاههاي آموزشي جديد

7- بهبود و افزايش فضاي آموزشي

8- همفكري و همكاري با معاونت دانشجويي، فرهنگي جهت ايجاد فضاي هرچه سالمتر و متناسب با فرهنگ اسلامي-ايراني به منظور ايجاد تمركز فكري براي دانشجويان در راستاي درس خواندن بهتر

در بخش افزايش كميت:

1- بكارگيري ظرفيت بلااستفاده آموزشي دانشكده هاي مختلف درجهت ارائه دوره هاي آزاد كوتاه مدت در جهت امكان ارتباط بيشتر با صنايع بدون ايجاد اختلال در روند عادي برنامه هاي آموزشي

2- ايجاد بسترهاي لازم براي امكان ايجاد دوره هاي آموزش الكترونيكي و حركت درجهت تحقق اين آموزش ها

3- حمايت از ايجاد رشته هاي جديد، بين رشته اي و بين دانشكده اي مطابق با نيازهاي روز جامعه

4- ايجاد دوره هاي مشترك بين دانشگاههاي داخلي و بين دانشگاه و صنعت به ويژه در دوره هاي تحصيلات تكميلي
 
در بخش ايجاد ارتباط بين آموزش و پژوهش:

1- تقويت باور به وابسته بودن پژوهش واقعي، مؤثر و مفيد به آموزش هاي قوي و به روز

2- ايجاد مكانيسم هاي تشويق براي بكارگيري نتايج فعاليت هاي پژوهشي در آموزش و به روز كردن آن

3- ايجاد مكانيسم هايي براي فعاليت تمام وقت اعضاء هيأت علمي به منظور ايجاد فرصت مناسب براي فعاليت هاي توأم آموزشي و پژوهشي

4- همفكري و همكاري بامعاونت پژوهشي به منظور رفع موانع ارتباط با صنعت و امكان جذب پروژه هاي بيشتر به دانشگاه

5- همفكري و همكاري با معاونت پژوهشي جهت ارزيابي حمايت هاي انجام شده از فعاليت هاي پژوهشي در دانشگاه از ديدگاه تأثير روي روند كلي پيشرفت دانشگاه، جلب اعتماد صنعت، برقراري ارتباط بيشتر با صنعت و برآورد مادي و معنوي براي دانشگاه

6- همفكري و همكاري با معاونت پژوهشي جهت ايجاد مكانيسم هاي نظارتي قوي بر انجام پروژه هاي صنعتي درجهت خواست و نيازهاي صنعت و به عبارتي انجام پژوهشي واقعي، مفيد و مؤثر

7- نظارت دقيق تر بر انجام پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري درجهت توسعه تحقيقات پايه اي، توسعه اي و كاربردي
منوی سریع