امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403

اعلام نمرات

ماده 24 :

استاد موظف است گزارش نهایی هر درس را حد اکثر ظرف 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره اموزش دانشگاه یا واحد مربوط تسلیم نماید .

ماده 25:

اداره اموزش هر دانشکده یا واحد ذی ربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری اخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان رفع اشتباهات احتمالی , به آموزش کل دانشگاه تسلیم نماید.

تبصره :

نمره پس از اعلام به اموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است.

منوی سریع