امروز : چهارشنبه پنجم تیر 1398
منوی سریع

اعلام نمرات

ماده 24 :

استاد موظف است گزارش نهایی هر درس را حد اکثر ظرف 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره اموزش دانشگاه یا واحد مربوط تسلیم نماید .

ماده 25:

اداره اموزش هر دانشکده یا واحد ذی ربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری اخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان رفع اشتباهات احتمالی , به آموزش کل دانشگاه تسلیم نماید.

تبصره :

نمره پس از اعلام به اموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است.

معاونت آموزشی و پژوهشی
آدرس
: قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir