امروز : چهارشنبه پنجم تیر 1398
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


معیارهای ارزیابی

منوی سریع
معیارهای ارزیابی

ماده 20:
ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در كلاس ، انجام تكالیف درسی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.

تبصره:
برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس الزامی است.

ماده 21:
معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می شود.

ماده 22:
حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است. دانشجویی كه در هز یك از دروس الزامی مردود شود ، در اولین فرصت ، ملزم به تكرار آن است . با این حال نمرات كیه دروس اعم از قبولی و ردی در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود.

تبصره:
اگر دانشجویی در یك درس اختیاری مردود شد، به جای آن درس می تواند از جدول دروس انتخابی در برنامه مصوب ، درس دیگری را انتخاب كند
معاونت آموزشی و پژوهشی
آدرس
: قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir