امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403

سال تحصیلی

ماده 6:

هر سال تحصیلی مركب از دو نیمسال و در صورت ضرورت یك دوره تابستانی است و هرنیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.

تبصره:

مدت امتحانات پایانی نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.

منوی سریع