امروز : شنبه یکم اردیبهشت 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


آیین نامه ها و فرم های تحصیلات تکمیلی

آیین نامه ها


فرمها
     1- فرم انتخاب استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد
     2-فرم انتخاب موضوع سمینار دوره کارشناسی ارشد
     3- فرم ارزشیابی درس سمینار  دوره کارشناسی ارشد
     4- فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه  کارشناسی ارشد
     5- فرم گزارش پیشرفت  پایان نامه  کارشناسی ارشد
     6- فرم اعلام آمادگی دفاع از  پایان نامه  کارشناسی ارشد
     7-الف: فرم تحویل نسخه های  پایان نامه  کارشناسی ارشد جهت داوری
     7-ب:  دعوت نامه دفاع
    8 - فرم تعهد انجام اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشد
   9- فرم فعالیت های پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد
   10- فرم تحویل نسخه های  پایان نامه کارشناسی ارشد
   11-فرم تأیید انجام اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشد

منوی سریع