امروز : سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1398
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


آیین نامه ها و فرم های تحصیلات تکمیلی

منوی سریع
آیین نامه ها


فرمها
  1. فرم درخواست طرح مشکل دانشجویان کارشناسی ارشد
  2. فرم درخواست تمدیدسنوات تحصیل کارشناسی ارشد
  3. فرم درخواست حذف پزشکی  دوره کارشناسی ارشد
     1- فرم انتخاب استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد
     2-فرم انتخاب موضوع سمینار دوره کارشناسی ارشد
     3- فرم ارزشیابی درس سمینار  دوره کارشناسی ارشد
     4- فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه  کارشناسی ارشد
     5- فرم گزارش پیشرفت  پایان نامه  کارشناسی ارشد
     6- فرم تمدید پایان نامه کارشناسی ارشد
     7- فرم اعلام آمادگی دفاع از  پایان نامه  کارشناسی ارشد
     8-الف: فرم تحویل نسخه های  پایان نامه  کارشناسی ارشد جهت داوری
     8-ب:  دعوت نامه دفاع
    9-فرم ارزشیابی پایان نامه  کارشناسی ارشد (Excel)
   10 - فرم تعهد انجام اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشد
   11- فرم فعالیت های پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد
   12- فرم تحویل نسخه های  پایان نامه کارشناسی ارشد
   13-فرم تأیید انجام اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشد
معاونت آموزشی و پژوهشی
آدرس
: قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir