امروز : شنبه یکم اردیبهشت 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


میانگین نمرات

میانگین نمرات

ماده 26:

در پایان هر نیمسال تحصیلی ,میانگین نمرات دانشجو در ان نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان ان نیمسال و در پایان دوره تحصیلی , میانگین کل نمرات دانشجو , محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود .

تبصره 1:

برای محاسبه میانگین نمرات , تعداد واحدهای هر درس در نمره ان درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضربها در تمام دروسی که دانشجو برای انها نمره گرفته است (اعم از ردی یا قبولی) بر تعداد کل واحدهای اخذ شده تقسیم می شود .

تبصره 2 :

دوره تابستانی , به عنوان نیمسال تحصیلی  محسوب نمی شود . نمرات دروسی که دانشجو در دوره تابستانی می گزراند , تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود . به همین نحو نمرات دانشجو , در نیمسالی که الزاماّ کمتر از 12 واحد انتخاب می کند , و کسر بودن واحدها خارج از اراده او است نیز مانند دروس تابستانی در میانگین کل او محاسبه می شود , ولی ان نیمسال جزوه حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد .

منوی سریع