امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


انتقال دانشجویان ایرانی از خارج از کشور

انتقال دانشجویان ایرانی خارج از كشور

ماده 43:

انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج  از كشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل مطابق آیین نامه ای صورت می گیرد كه در جلسه 229 مورخ 28/3/1374 شورای عالی برنامه ریزی  تصویب و ابلاغ شده است. (ضمیمه 3)

ماده 44:

دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را با ذكر مورد ، حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسلیم نماید.

ماده 45:

دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال ، موظف است حداكثر ، ظرف یك هفته ، موافقت خود را همراه درخواست دانشجو و ریزنمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد. و دانشگاه مقصد مكلف است ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی ، نظر خود را به دانشگاه مبدأ اعلام نماید.

تبصره:

در صورت موافقت با انتقال ،كلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدأ قطع می شود.

ماده 46 :

در صورت انتقال فقطواحدهای گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 و یا بالاتر است پذیرفته می شود و پذیرفتن واحدهایی كه نمره آنها كمتر از 12 است ، بر عهده دانشگاه مقصد است در هر حال حذف احتمالی واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است كه وی امكان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.

تبصره:

برابر بند 5 صورتجلسه 749 مورخ 20/2/83 شورای آموزشی دانشگاه كلیه واحدهای دانشگاه مبدأ به استثنای واحدهایی كه نمره آن بین 10 تا 12 بوده و عینا در دانشگاه مقصد تكرار گردیده ، در میانگین كل نمرات دانشجویان انتقالی محاسبه می گردد.

ماده 47:

مدرك فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود . و در مدرك،  تعداد واحدهای گذارنده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاههای مبدأ و مقصد ، با ذكر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود.

ماده 48:

انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل ، در هر مقطع تحصیلی فقط یك بار مجاز است.

منوی سریع