امروز : شنبه یکم اردیبهشت 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


نام نویسی مشروط

نام نویسی مشروط

ماده 27:

میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد , در غیر این صورت , نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد , به صورت مشروط خواهد بود .

تبصره :

هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی , کتباَ اطلاع دهد . و یک نسخه از ان را در پرونده دانشجو ضبط نماید . با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر , مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود .

ماده 28:

دانشجو که به صورت مشروت نام نویسی می کند , جز در اخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در ان نیمسال را ندارد.

اخراج دانشجوی مشروط

ماده 29:

در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در هر دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در سه نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب و در دوره های کاردانی و کارشناسی نا پیوسته در دو نیمسال تحصیلی , اعم از متوالی یا متناوب , کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای که باشد , از ادامه تحصیل محروم می شود .

ماده 30 :

دانشجو یی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد , از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم می شود , در صورتی که واحد های مقطع پایین تر رشته مربوط را تا سقف مجاز , با موفقیت گذرانده باشد و میانگین کل او در این واحدها کمتر از 12 نباشد , می تواند با رعایت سایر ضوابط  مربوط , مدرک مرسوم مقطع پایین تر را در ان رشته دریافت کند .

تبصره :

در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر وجود نداشته باشد و ان رشته فاقد برنامه مصوب باشد ، دانشجو می تواند با نظر گروه آموزشی مربوط به یکی از رشته های موجود نزدیک به رشته تحصیلی خود ، در مقطع پایین تر ، در آن دانشگاه یا دانشگاه دیگر  ، تغییر رشته دهد و پس از تطبیق واحد ها با رشته جدید و گذراندن واحد های کمبود ، در آن مقطع فارغ التحصیل شود . بدیهی است که تطبیق واحدها وتعیین دروس کمبود ، بر عهده گروه آموزشی دانشگاه پذیرنده است . 

ماده 31 :

دانشجویی که بدلیل مشروط شدن بیش از حد از ادامه تحصیل محروم می شود ، در صورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است ، می تواند برای تحصیل مجدد در آزمون سراسری شرکت کند . ودر صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد .

دانشگاه پذیرنده می تواند واحدهائی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است ، با برنامه رشته جدید تطبیق داده  وطبق ضوابط این آیین نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد .

 

منوی سریع