امروز : چهارشنبه پنجم تیر 1398
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


حضور در جلسات درس

منوی سریع

حضور در جلسات درس

ماده 14:

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از 16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز كند ، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

تبصره 1:

 در صورتی كه غیبت دانشجو در هر درس بیش از  3  باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می شود . در این حال رعایت حد نصاب 12 واحد در طول نیمسال برای وی الزامی نیست، ولی نیمسال  مذكور به عنوان یك نیمسال كامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

تبصره 2:

غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس ، به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز  نیست و در صورت پیشامد جزو 16/3 غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.

معاونت آموزشی و پژوهشی
آدرس
: قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir