امروز : شنبه یکم اردیبهشت 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


حضور در جلسات درس

حضور در جلسات درس

ماده 14:

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از 16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز كند ، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

تبصره 1:

 در صورتی كه غیبت دانشجو در هر درس بیش از  3  باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می شود . در این حال رعایت حد نصاب 12 واحد در طول نیمسال برای وی الزامی نیست، ولی نیمسال  مذكور به عنوان یك نیمسال كامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

تبصره 2:

غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس ، به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز  نیست و در صورت پیشامد جزو 16/3 غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.

منوی سریع