امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


ارزیابی پیشرفته تحصیلی دانشجو

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

معیارهای ارزیابی

ماده 20:

ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان و حضور و فعالیت در کلاس , انجام تکالیف درسی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در ان درس است .

تبصره:

برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس الزامی است .

ماده 21:

معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می شود .

ماده 22:

حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است. دانشجو که در هر یک از دروس الزامی مردود شود , در اولین فرصت , ملزم به تکرار ان است . با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی ورودی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود.

تبصره:

اگر دانشجویی در یک درس اختیاری مردود شد , به جای ان درس می تواند از جدول دروس انتخابی در برنامه مصوب , درس دیگری را انتخاب کند .

درس ناتمام

ماده 23:

در موارد استثنائی , نمره تمرین دبیری , کار آموزی و کارورزی , عملیات صحرایی , کار در عرصه و دروسی که در برنامه اموزشی مصوب , توام با پروژه ارائه می شود , در صورتی که به تشخیص  استاد و تایید گروه اموزشی مربوط , تکمیل انها در طول یک نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد.

منوی سریع