امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


غیبت در امتحانات

غیبت در امتحان

ماده 15:

غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد.

ماده 16:

تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه یا كمیته منتخب آن شوراست.

دانشجوی غایب بایستی حداکثر تا یک هفته پس از امتحانات آن نیمسال علت غیبت موجه خود را با مدارک مستند به آموزش دانشکده مربوطه تسلیم تا در صورت موجه تشخیص دادن علت غیبت نسبت به حذف درس یا دروس اقدام گردد. بدیهی است پس از سپری شدن موعد مقرر، دانشگاه از بررسی تقاضای دانشجو معذور و برای آن درس یا دروس ، نمره صفر منظور خواهد شد.

منوی سریع