امروز : چهارشنبه پنجم تیر 1398
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


غیبت در امتحانات

منوی سریع

غیبت در امتحان

ماده 15:

غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد.

ماده 16:

تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه یا كمیته منتخب آن شوراست.

دانشجوی غایب بایستی حداکثر تا یک هفته پس از امتحانات آن نیمسال علت غیبت موجه خود را با مدارک مستند به آموزش دانشکده مربوطه تسلیم تا در صورت موجه تشخیص دادن علت غیبت نسبت به حذف درس یا دروس اقدام گردد. بدیهی است پس از سپری شدن موعد مقرر، دانشگاه از بررسی تقاضای دانشجو معذور و برای آن درس یا دروس ، نمره صفر منظور خواهد شد.

معاونت آموزشی و پژوهشی
آدرس
: قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir