امروز : سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1398
منوی سریع

تعریف واحد درسی

ماده 5:

آموزشی در تمام دانشگاههای كشور مبتبی بر نظام واحدی است.

در نظام واحدی ، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یك درس ، به همان درس محدود است.

هر واحد درس ، مقدار یا میزان درسی است كه مفاده آن به صورت نظری 16 ساعت ، عملی (یا آزمایشگاهی) 32 ساعت، كارگاهی (یا عملیاتی میدانی ) 48 ساعت ، كار اموزشی و كارورزی (یا كار در عرصه ) 64 ساعت ، در طول یك نیمسال تحصیلی (یا دوره تابستانی) و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود. در مورد رشته هایی كه دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوطه تعیین میشود.

معاونت آموزشی و پژوهشی
آدرس
: قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir