امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403

گروه دروس عمومی یا به اختصار گروه عمومی از بهمن ماه 1389 در دانشگاه صنعتی قم تاسیس شده است و وظیفه آن ساماندهی به نحوه ارائه دروس عمومی برای رشته های مختلف تحصیلی موجود در دانشگاه در مقطع کارشناسی است.این گروه واحد های درسی شیمی عمومی و شیمی آلی برای رشته های علوم پایه و فنی و مهندسی نظیر پلیمر،مکانیک و ... را  نیز به عهده دارد.ضمنا آزمایشگاه های مربوط به دروس شیمی نیز زیرنظر این گروه برنامه ریزی و ارائه میگردد.

گروه عمومی عهده دار ارائه دروس تربیت بدنی در دانشگاه بوده و دروس زبان فارسی و زبان انگلیسی نیز توسط این گروه برنامه ریزی و ارائه می شود. اهم مسئولیت های این گروه تامین استاد برای دروس شیمی، فارسی، زبان عمومی و تربیت بدنی و همچنین ارائه واحدهای مرتبط با این دروس در مقطع کارشناسی میباشد.

اعضاء هیات علمی این گروه عبارتند از

1- دکتر محمد کریمی

2- دکتر حسین پورقاسمیان

در دروس تربیت بدنی و فارسی در هر نیمسال تعدادی از اساتید مدعو نیز با این گروه همکاری می نمایند.

 

General Courses Department

The Department of General Courses was founded in 2010 at Qom University of Technology. Its main responsibility is to organize and offer general courses for different disciplines at undergraduate level. This department offers courses in general and organic chemistry for the faculty of basic sciences and also for other schools in the university. This department coordinates and supervises the related laboratories for chemistry courses. This department also supervises the physical education courses, Persian literature and general English courses.

This department arranges and organizes the teaching requirements for the cited disciplines. The department of general courses presently possesses four faculty members:

  1. Dr. Khadijah Rabiee Faradonbeh
  2. Dr. Mohammad Hadi Meshkat Alsӓdӓt
  3. Dr. Mohammad Karimi
  4. Dr. Hossein Pourghasemian
منوی سریع