امروز : سه شنبه بیست و دوم آبان 1397
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


مدیریت امور آموزش کل

منوی سریع

دکتر سید محمد دهقان
مدیر امور آموزش کل
CV 

معاونت آموزشی و پژوهشی
آدرس
: قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir