امروز : سه شنبه هشتم اسفند 1402

گاهنامه دانشجویی "صمیم"

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی صنایع دانشگاه صنعتی قم

مدیر مسول : امیرحسین حسینی ثانی

سردبیر: امیرحسین حسینی ثانی

طراح و گرافیست: امیرمحمد کردی، سید سجاد حشمتی

هیئت تحریریه:

امیرحسین حسینی ثانی، مهدی اصل دهقان، مهرو باش زاده، سپهر رستمی، علیرضا محمودی، زهرا مظاهری، مریم سادات میرنظامی

وبلاگ نشریه:

ارتباط با نشریه:

منوی سریع
ویژه نامه