امروز : شنبه بیست و هفتم شهریور 1400
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


تشکل جامعه اسلامی دانشجویان

اعضای تشکل در سال تحصیلی 98-99 :
ردیفنام و نام خانوادگیتشکلسمت
1علی اصغر ولیجامعهدبیر
2محمدحسین عسگریجامعهعضو شورا
3محمدرضا سلطانیجامعهعضو شورا
4علی امینیجامعهعضو شورا
5محمدحسین توکلیجامعهعضو شورا
6محمدحسین رادانجامعهعضو شورا
7محمدجواد ذاکریجامعهعضو شورا
8خانم جعفریجامعهعضو شورا
9خانم محمدیجامعهعضو شورا
منوی سریع
ویژه نامه