امروز : سه شنبه بیست و هشتم فروردین 1403
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


تشکل جامعه اسلامی دانشجویان

اعضای تشکل در سال تحصیلی 1400-1399:
ردیفنام و نام خانوادگیتشکلسمت
1محمد حسین رادان جامعهدبیر
2محمدحسین اصغریجامعهدبیر روابط عمومی
3ملیحه علیدادیجامعهدبیر خواهران
4امیر عباس شرفی جامعهدبیر واحد آموزش
5محمد هادی آهویی جامعهدبیر واحد فرهنگی
6محمد مهدی کریمیان جامعهدبیر واحد سیاسی
7علیرضا سلطانی محمدی جامعهدبیر واحد تشکیلات
منوی سریع
ویژه نامه