امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


کانون همیاران سلامت

سال تاسیس 1398

علی سیفهمیاران سلامتدبیر کانون
سیداحمد محمدی صالحیهمیاران سلامتعضو شورای مرکزی
فاطمه لیالیهمیاران سلامتعضو شورای مرکزی
مهسا محسنیهمیاران سلامتعضو شورای مرکزی
فائزه احمدیهمیاران سلامتعضو شورای مرکزی
منوی سریع
ویژه نامه