امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403

ماهنامه دانشجویی "فرصت"

صاحب امتیاز: تشکل جامعه اسلامس دنشجویان دانشگاه صنعتی قم

مدیر مسول : سیدسجاد حشمتی

سردبیر: سید سجاد حشمتی

طراح و گرافیست: سید سجاد حشمتی

هیئت تحریریه:

وبلاگ نشریه:

ارتباط با نشریه:

منوی سریع
ویژه نامه