امروز : شنبه بیست و هفتم شهریور 1400
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی کامپیوتر

دبیر انجمن علمی دانشجویی :      غزاله حمزه

اساسنامه انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم

اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر در سال تحصیلی 1399-1400

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1غزاله حمزهدبیر
2امید امینیتامین محتوا
3حسین بهرامیروابط عمومی
4حسین عربی آشتیانیمسابقات و کلاسها
5هادی حسین کاشانیمسئول مالی

منوی سریع
ویژه نامه