امروز : سه شنبه سوم اردیبهشت 1398
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی کامپیوتر

دبیر انجمن علمی دانشجویی :      فرزانه شفیعی

اساسنامه انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم
آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir