امروز : یکشنبه دهم اسفند 1399
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی کامپیوتر

دبیر انجمن علمی دانشجویی :      فائزه ابراهیمی

اساسنامه انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم

اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر در سال تحصیلی 98-99

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1فائزه ابراهیمیدبیر
2صدف رئوفیتامین محتوا
3محمدسعید ابراهیمیروابط عمومی
4امیرحسین صائمیمسابقات و کلاسها
5مجتبی ابطحیمسئول مالی

منوی سریع
ویژه نامه