امروز : سه شنبه هشتم اسفند 1402
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی کامپیوتر

دبیر انجمن علمی دانشجویی :      سارا جمشیدپور

اساسنامه انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم

اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر در سال تحصیلی 1401-1400

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1سارا جمشیدپوردبیر
2غزاله حمزهعضو
3حسین بهرامیعضو
4کامیاب یوسف نزادعضو
5محمدمهدی رضایی پویاعضو

منوی سریع
ویژه نامه