امروز : جمعه هفدهم آذر 1402
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی کار آفرینی

نام دبیر :
 محمدعلی نادری فر
سال تاسیس 1398

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1محمدعلی نادری فردبیر
2تکتم زارععضو شورا
3علی صفیزادهعضو شورا
4محمدامین نصیریانعضو شورا
5فائزه کلهریعضو شورا
منوی سریع
ویژه نامه