امروز : شنبه شانزدهم اسفند 1399
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی برق

انجمن علمی برق
دبیر انجمن علمی:

تاریخ تشکیل انجمن:

اعضای شورای مرکزی انجمن در سال تحصیلی 98-99 : 

 

ردیفنام و نام خانوادگیانجمنسمت
1سیدحسن هادی نعمتیبرقدبیر
2امیرحسین عسگریبرقعضو شورا
3محمدحسین فرهادیبرقعضو شورا
4علی امیریبرقعضو شورا
5محمدرضا مهرجوبرقعضو شورا
منوی سریع
ویژه نامه