امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی برق

انجمن علمی برق
دبیر انجمن علمی:
نگار سرشار
تاریخ تشکیل انجمن:

اعضای شورای مرکزی انجمن در سال تحصیلی 1401-1400 : 

 

ردیفنام و نام خانوادگیانجمنسمت
1نگار سرشاربرقدبیر
2امیرحسین میلانیبرقعضو شورا
3صالح خانی فراشاهبرقعضو شورا
4میلاد آرانیبرقعضو شورا
5کیانا یوسفیبرقعضو شورا
منوی سریع
ویژه نامه