امروز : چهارشنبه سی و یکم شهریور 1400
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی برق

انجمن علمی برق
دبیر انجمن علمی:

تاریخ تشکیل انجمن:

اعضای شورای مرکزی انجمن در سال تحصیلی 1399-1400: 

 

ردیفنام و نام خانوادگیانجمنسمت
1علی نقی زاده برقدبیر
2علی بی باکبرقعضو شورا
3فاطمه زهرا شهابیبرقعضو شورا
4مهیار رحیلی برقعضو شورا
5محمد منجریبرقعضو شورا
منوی سریع
ویژه نامه