امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


دوهفته نامه نافذ

دو هفته نامه دانشجویی "نافذ"

صاحب امتیاز: واحد برادران بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی قم

مدیر مسول : علی اکبری

سردبیر: وحید محسنی نیا

طراح و گرافیست: امیرحسین جندقیان

هیئت تحریریه: علی اکبری، علیرضا حامدی، محمدرضا حیدری، علی شاهواروقی، وحید محسنی نیا

وبلاگ نشریه:

ارتباط با نشریه:

منوی سریع
ویژه نامه