امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


گاهنامه انعکاس

نشریه "انعکاس"

صاحب امتیاز: " ریاست دانشگاه صنعتی قم"

مدیر مسئول: مصطفی رهبر لایق

سردبیر: مصطفی رهبر لایق

ترتیب انتشار: گاهنامه

طراح و گرافیست:

هیئت تحریریه:

وبلاگ نشریه:

ارتباط با نشریه:

منوی سریع
ویژه نامه