امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


تشکل انجمن اسلامی دانشجویان


اعضای تشکل در سال تحصیلی 98-99 :

ردیفنام و نام خانوادگیتشکلسمت
1پویا عمادیانجمندبیر
2حسین قادریانجمنعضو شورا
3امین امیدیانانجمنعضو شورا
4ابوالفضل دوروکیانجمنعضو شورا
5نیکتا اربابیانجمنعضو شورا
6هانیه خسرویانجمنعضو شورا
7ساناز مولاییانجمنعضو شورا
منوی سریع
ویژه نامه