امروز : دوشنبه یازدهم اسفند 1399
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی مهندسی انرژی

انجمن علمی مهندسی انرژی
دبیر انجمن علمی:
نگار حنفی زاده
سال تاسیس انجمن:
1393
اعضای شورای مرکزی انجمن در سال تحصیلی 98-99 :


ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1نگار حنفی زادهدبیر
2حسین اعتمادینائب دبیر
3امیرعلی محمودیروابط عمومی
4امیرحسین علویپژوهش
5یاسر کریمیامور اجرایی
منوی سریع
ویژه نامه