امروز : شنبه یکم اردیبهشت 1403
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمی علمی پلیمر

انجمن علمی پلیمر

دبیر شورای مرکزی: هانی کشیری

تاریخ تاسیس:  1391

برنامه های پیش رو: 

اعضای شورای مرکزی در سال تحصیلی 1401-1400:

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1هانی کشیریدبیر
2فاطمه ارمکانعضو
3مجید جمشیدیعضو
4محمدمهدی مردانیعضو
5امیرحسین میرزادهعضو
منوی سریع
ویژه نامه