امروز : دوشنبه یازدهم اسفند 1399
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمی علمی پلیمر

انجمن علمی پلیمر

دبیر شورای مرکزی: یاسین مختاری

تاریخ تاسیس:  1391

برنامه های پیش رو: 

اعضای شورای مرکزی در سال تحصیلی 98-99 :

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1یاسین مختاریدبیر
2هلیا علیدوستنایب دبیر
3هانی کشیریمنشی
4فرشته عبداللهیعضو
5مرضیه عروجیعضومنوی سریع
ویژه نامه