امروز : شنبه بیست و هفتم شهریور 1400
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمی علمی پلیمر

انجمن علمی پلیمر

دبیر شورای مرکزی: هانی کشیری

تاریخ تاسیس:  1391

برنامه های پیش رو: 

اعضای شورای مرکزی در سال تحصیلی 1399-1400:

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1هانی کشیریدبیر
2فرشته عبداللهیعضو
3مهدی احمدیعضو
4محمدعلی جمیلی پورعضو
5محمد مهدی مردانیعضو

منوی سریع
ویژه نامه