امروز : شنبه بیست و هفتم شهریور 1400

روزنامه دانشجویی "راصد"

صاحب امتیاز: محمدصالح رضایی

مدیر مسول : محمدصالح رضایی

سردبیر: محمدصالح رضایی

طراح و گرافیست:

هیئت تحریریه:

محمدصالح رضایی

وبلاگ نشریه:

ارتباط با نشریه:

منوی سریع
ویژه نامه