امروز : شنبه بیست و هفتم شهریور 1400
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی فیزیک مهندسی

انجمن علمی فیزیک
دبیر انجمن علمی: سمانه هرائینی

سال تاسیس انجمن:
1391
اعضای شورای مرکزی انجمن در سال تحصیلی 98-97 : 

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1سمانه هرائینیدبیر
2حسن کاظم پورنائب دبیر
3شکوه میردامادیروابط عمومی
4نادر حاتم پورنماینده مالی
5محمد حسین علی اصغر نژادنماینده علمی


نام نشریه : فیزیک و فناوری
مدیر مسئول و سردبیر: سمنه هرائینی

منوی سریع
ویژه نامه