امروز : سه شنبه سوم اردیبهشت 1398
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی فیزیک

انجمن علمی فیزیک
دبیر انجمن علمی:
مینا درتاج
تاریخ تشکیل انجمن:
1391
اعضای شورای مرکزی انجمن: 
بهناز سید محمدی، آرش نوروزی، مهوش خلیلی، محدثه دال کوهی
آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir