امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی فیزیک مهندسی

انجمن علمی فیزیک
دبیر انجمن علمی: زهرا کلهر

سال تاسیس انجمن:
1391
اعضای شورای مرکزی انجمن در سال تحصیلی 1401-1400: 

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1زهرا کلهردبیر
2امیر نضیریعضو
3راحیل منصوریعضو
4زهرا عاسم آبادیعضو
5امیر مهدی هدایتی مهرعضو


نام نشریه : فیزیک و فناوری
مدیر مسئول و سردبیر: سمنه هرائینی

منوی سریع
ویژه نامه