امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی صنایع

انجمن علمی صنایع
دبیر انجمن علمی: محدثا خالویی

سال تاسیس انجمن:
  1388  
اعضای شورای مرکزی انجمن در سال تحصیلی 1401-1400:


ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1محدثه خالوییدبیر انجمن
2امیرحسین عموجعفریعضو شورای مرکزی انجمن
3مهدی حیدری رامشهعضو شورای مرکزی انجمن
4ساجده مهاجریعضو شورای مرکزی انجمن
5حنانه خادم الشریفهعضو شورای مرکزی انجمن
 
 
منوی سریع
ویژه نامه