امروز : دوشنبه سی ام اردیبهشت 1398
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی صنایع

انجمن علمی صنایع
دبیر انجمن علمی:
محمد حمیدی
تاریخ تشکیل انجمن:
1388
اعضای شورای مرکزی انجمن:
مرتضی جعفری، عاطفه رهنما، هما محمودی،متین رستم منش

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir