امروز : شنبه بیست و هفتم شهریور 1400

سال تاسیس: 1394

اسامی شورای مرکزی انجمن عامی دانشجویی IEEE در سال تحصیلی 1400-1399

 

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1محمد ایرانی آزادرئیس
2علی پاشایینائب رئیس
3ابراهیم هادیان مسئول مالی
4محمود محمدیمنشی
5ندا گشایشمدیر روابط عمومیمنوی سریع
ویژه نامه