امروز : سه شنبه هشتم اسفند 1402

سال تاسیس: 1394

اسامی شورای مرکزی انجمن عامی دانشجویی IEEE در سال تحصیلی 1401-1400

 

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1محمد ایرانی آزادرئیس
2حمیدرضا نوریعضو
3ابراهیم هادیانعضو
4ندا گشایشعضو
5محمدحسین اخترزادهعضومنوی سریع
ویژه نامه