امروز : شنبه بیست و هفتم شهریور 1400
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


کانون هلال احمر

مهدیس بساطیهلال احمردبیر کانون
دریا میرزاییهلال احمرعضو شورای مرکزی
زهرا شیرزادهلال احمرعضو شورای مرکزی
مینا اینالوهلال احمرعضو شورای مرکزی
مهدی بصارههلال احمرعضو شورای مرکزی
منوی سریع
ویژه نامه