امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


گاهنامه فیزیک و فناوری

گاهنامه دانشجویی "فیزیک و فناوری"

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی فیزیک مهندسی

مدیر مسول : سمانه هرائینی

سردبیر: سمانه هرائینی

طراح و گرافیست:

هیئت تحریریه:

علیرضا پرچمی، علیرضا مورخی، فاطمه عطااصفهانی، زهرا کریمی یامچی، سمانه هرائینی

وبلاگ نشریه:

ارتباط با نشریه:

منوی سریع
ویژه نامه