امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403

گاهنامه دانشجویی "رویش"

صاحب امتیاز:  واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی قم

مدیر مسول : زهراماهینی

سردبیر: زهرا ماهینی

طراح و گرافیست:

هیئت تحریریه:

وبلاگ نشریه:

ارتباط با نشریه:

منوی سریع
ویژه نامه